عدم رعایت مصلحت موکل

عقدوکالت علاوه برقواعدعمومی حاکم برقراردادهامقید برقواعدخاصی است که آنرا دارای وجه تمایزی ویژه باسایرقراردادهامینماید. برهمین اساس نیزوکیل نسبت به عبورازچهارچوب ... ادامه مطلب
مشاوره تخصصی