ژوئن 14, 2022

عدم رعایت مصلحت موکل

عقدوکالت علاوه برقواعدعمومی حاکم برقراردادهامقید برقواعدخاصی است که آنرا دارای وجه تمایزی ویژه باسایرقراردادهامینماید. برهمین اساس نیزوکیل نسبت به عبورازچهارچوب ... ادامه مطلب
مشاوره تخصصی